Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл

  • PDFPrintE-mail

Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5 дах хэсэг, 57 дугаар зүйлийн 5 дах хэсэгт заасны дагуу илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлсэн дараах аж ахуйн нэгжийг зөрчил гаргасан өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаатайгаар тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг Сангийн сайдын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 297 дугаар тушаалаар хязгаарласан юм.

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ЭРХЭЭ ХЯЗГААРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛД ХАМРУУЛАХ ЭТГЭЭДИЙН НЭРС

Гүйцэтгэгч компанийн нэр

Гаргасан зөрчил

Зөрчил гаргасан огноо

Бүртгэлд хамруулах хугацаа дуусгавар болох огноо

1

“Ай Эм Тек” ХХК

Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг хуурамчаар үйлдсэн

2016-05-11

2019-05-11

Тушаалын эх хувийг эндээс татаж авна уу.

Home