Эрхэм зорилго, зорилт

АЛСЫН ХАРАА 

Иргэнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлсэн, үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан, төрийн мэргэшсэн байгууллага болох.                    

Эрхэм зорилго:

Худалдан авах ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны үндсэн зорилт нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг хууль, тогтоомжийн дагуу ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулж, тайлагнана.

Зорилт:

Худалдан авах ажиллагааны зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дараах чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

-Тухайн жилийн худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж аймгийн Засаг даргаар батлуулах, олон нийтэд ил тод зарлан мэдээллэнэ.

-Тендер шалгаруулалтын урилга,тендерийн баримт бичиг, нээлт, үр дүн, гэрээг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д тухай бүрд оруулах, тендерийг цахим системээр зохион байгуулна.

Харьяа байгууллагуудын худалдан авах бараа,ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн ерөнхий  төлөвлөгөө үүсгэж аймгийн Засаг даргаар батлуулах, олон нийтэд ил тод зарлан мэдээллэнэ.

Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавих, гүйцэтгэлийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд дүгнэж, тайлагнана.

-Худалдан авах ажиллагааг ил тод мэдээлж Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

-Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, биелэлт, мэдээг хагас,бүтэн жилээр бичгээр болон цахим хэлбэрээр Сангийн яам, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт болон бусад холбогдох газруудад хүргүүлнэ.

-Тендерт оролцогчоос гаргасан гомдол, маргааныг хуульд заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанд шийдвэрлэх, ажлыг зохион байгуулна.

-Аймаг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, төсвийн хүрээнд худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллана.

-Захиалагч болон тендерт оролцогчдыг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран сургалт зохион байгуулна.

-Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд санал тавьж шийдвэрлүүлнэ. -Худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг зохион байгуулах, ажлын үр дүнг харгалзан шагнаж, урамшуулах, гадаад дотоодын сургалтад хамруулах, бусад дэмжлэг, тусламж үзүүлнэ.

-Цахим дэлгүүрээс бараа, үйлчилгээ худалдан авахад дэмжлэг үзүүлж, сургалт зохион байгуулах, олон нийтэд сурталчлан таниулах,зөвлөгөө, мэдээллээр хангах. -Улсын ИХ Хурал, Засгийн газар, Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас гаргаж буй шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.

-Орон нутагт тухайн жилд зохион байгуулагдах ажлын төлөвлөгөө, зохион байгуулалт, хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг тухай бүр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудас болон байгууллагын мэдээллийг самбарт байршуулна.

-Тендер шалгаруулалтын хувийн хэргийг архивын нэгж болгон хадгална.