Танилцуулга

 Танилцуулга


 

Манай байгууллага нь анх аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Өмчийн алба нэртэй байгуулагдаж байсан ба Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 09 дүгээр тогтоол, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн А/488 тоот захирамжаар Орон нутгийн өмчийн газар байгуулагдсан. Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба болон Өмчийн албаны чиг үүргийг тус газарт шилжүүлсэн.

     Аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/122 тоот дугаар захирамжаар Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан. Тус захирамжаар 13 орон тоо батлагдсан бөгөөд одоогийн байдлаар 12 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаарх бодлогыг хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах гэсэн 2 үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна..