Т.Арманыг хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээгээр томилон ажиллуулах тухай