Газрын даргын танилцуулга

Т.Назым

Газрын дарга

Боловсрол

  • - III-10 жилийн дунд сургууль
  • - 2000 он Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль
  • - 2018 он Монгол Улсын их сургууль магистр
  • - 2019 он Монгол Улсын хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч
  • - 2020 он Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Удирдлагын академи  /Ахлах түшмэл/

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

  • - 2011 он Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,  төрийн сангийн хэлтсийн төрийн сангийн мэргэжилтэн
  • - 2017 он Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
  • - 2018 он Орон нутгийн өмчийн газрын дарга
  • - 2024 он Худалдан авах ажиллагааны газар