Гэрээ шууд байгуулах аргыг хэрэглэхэд анхаарах асуудлын талаарх зөвлөмж