Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам