Үнэн хаана оршиж байна тэнд шударга ёс тогтдог

Үнэн хаана оршиж байна тэнд шударга ёс тогтдог