Мөнгөн гүйлгээний тайлан, Санхүүгийн тайлан – 2020 он