Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай