ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН 2022 ОНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймгийн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын сургалтад төрийн өмчит 31 орон нутгийн өмчит 169 байгуулагын дарга, нягтлан бодогч зэрэг нийт 500 гаруй албан хаагчид хамрагдаж байна.