ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Д/д Аймгийн нэр   Овог нэр Албан тушаал / Өмчийн газар/ Утасны дугаар И-мэйл хаяг
  Ажлын Гар
1 Баян-Өлгий 1 Т.Назым Газрын дарга 99423477 nazimtau@gmail.com
2 Х.Бахытгүл Өмчийн ахлах мэргэжилтэн 7042-7593 99428843 bakha_h@yahoo.com
3 Х.Жанибек Худалдан авалтын ахлах мэргэжилтэн 7042-7593 88051994 Janka656@yahoo.com
4 А.Багдад Бараа зөвлөх үйлчилгээний худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн 7042-7593 99426199 bagdadaik@gmail.com
5 Д.Ансаган Цахим худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн 7042-7593 99420707 d.ansagan@gmail.com
6 Б.Ботакөз Өмчийн ашиглалт хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 7042-7593 99428007 bota_b84@yahoo.com
7 Б.Жанибек нягтлан бодогч 7042-7593 95548763 bjako70@yahoo.com
8 М.Алтынай Архив, бичиг хэргийн ажилтан 7042-7593 99429946 marataka@yahoo.com
9 А.Жанболат Нярав 7042-7593 99421175
10 Ц.Кенжегүл Хууль эрх зүй, хүний нөөц дотоод ажил хариуцсан ажилтан 7042-7593 99665391 minjeetsengel@gmail.com
11 Т.Арман Өмчийн хадгалалт хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн 7042-7593 99858006 dream_aro92@yahoo.com
  12 Х.Нурсултан Ажил худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн 7042-7593 99088833 sultkaa@gmail.com