Аймгийн орон нутгийн өмчийн 2022 оны тайлан, мэдээний нэгтгэл

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар нь орон нутгийн өмчийн 2022 оны тайлан, мэдээний нэгтгэлийг  2023 оны 04 дүгээр сарын 24-28-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод  зохион байгуулж байна. Сургалтад 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газар болон нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын дарга мэргэжилтнүүд оролцож байна.

Баян-Өлгий аймагт  нийт 176 байгууллага байдаг ба орон нутгийн өмчит  болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Дээрх байгууллагуудын 2022 оны санхүүгийн тайланг цахимаар хүлээн авсан байна