АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОНД ээ-ААР ШАЛГАРЛАА

Төр засгийн бодлого, шийдвэр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг салбарын хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлэн, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар үр бүтээлтэй ажиллаж, 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр манлайлсан Т.Назым даргатай аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын хамт олон “ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгаруулан, “ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ “, мөнгөн шагналаар шагнан урамшуулав.