HAAG

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам

READ MORE

Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

READ MORE

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

READ MORE

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам

READ MORE

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам

READ MORE

Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам

READ MORE

Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

READ MORE

Тендерт оролцогчдын анхааралд

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 255 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам”-ын 6.1.3-т заасны дагуу Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагааны систем нь Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР системээр дамжуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын “Шүүхийн […]

READ MORE

Tендерт оролцогчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллийг цахимаар авдаг боллоо

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2022 оны тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун ухаан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах боломжийг бий болгох гэсэн арга хэмжээний хүрээнд Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.tender.gov.mn болон Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР системээр дамжуулан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл […]

READ MORE

Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 15 дугаар тогтоол

READ MORE